Koronavirus / Corona virus

Les Mer

See below for English!

Vi har hatt interne diskusjoner i Kooperativet om hvorvidt vi skal ha utlevering fremover. Vi har bestemt at enn så lenge fortsetter vi med utleveringer. Vi ønsker å støtte norske bønder, og Kooperativets utleveringer må regnes som en del av den nødvendige tilførselen av mat til folk i Oslo. Vi anser det ikke som mer smittefarlig å dele ut våre grønnsaker enn det er å handle på dagligvarebutikk, men vi følger utviklingen og helsemyndighetenes anbefalinger.

I uke 12 (19. mars) vil det kun være utlevering på Mathallen. Vi vil endre på rutinene for å redusere smittefare: Kun frivillige med hansker vil håndtere grønnsaker, vekter og annet. Husk å vis hensyn, hold minst 1 meters avstand til frivillige og andre medlemmer. Syke medlemmer eller medlemmer som er i karantene, bes ikke møte opp. Vi ber heller dere i denne kategorien enten sender noen andre for å hente posen eller kontakter kontakt@kooperativet.no for eventuell refusjon.

Ønsker du ikke å hente egen pose, anbefaler vi å bruke vår byttegruppe på Facebook.


 

We had internal discussions in Kooperativet about whether we will continue with distribution. We have decided that so far we will continue with the pick-ups. We want to support Norwegian farmers and Kooperativet distributions must be considered as a part of the necessary supply of food to people in Oslo. We do not consider it more dangerous to distribute our vegetables than it is to buy goods at a grocery store but we will follow the development and the health authorities recommendations. 

In week 12 (19th of March), pick up will only be available at Mathallen. We will change the routines to reduce the risk of infection: only volunteers with gloves will handle the vegetables, weights, etc. Remember to be considerate, keep at least 1 meter distance from the volunteers and other members. Sick members or member who are in quarantine are asked not to attend. We ask of those who are in this category to send someone else to pick up your bag or contact kontakt@kooperativet.no for a refund.

If you don’t want to pick up your own bag, we recommend you use our exchange group on Facebook.