Organisasjonen

Oslo Kooperativ er et samvirke som er eid og drevet av våre medlemmer. Vi startet opp i 2013, og er en frivillig organisasjon. Vårt formål er å være et direkte bindeledd mellom gårdbrukere og forbrukere. Vi ønsker at flere skal ha mulighet for kortreist, økologisk mat og at bøndene skal få bedre betalt for det arbeidet de gjør.

Organisasjonsnummer: 911798956

Slik er organisasjonen bygget opp

Styret

Styret er Oslo Kooperativ sitt samlende organ som skal sikre driften. Styret består av aktive medlemmer, som velges på årsmøtet. Informasjonsarbeid, koordinering og beslutningstaking er styret sine primære arbeidsområder. I tillegg til formaliteter (Brønnøysundregistrene, Cultura Bank, Mattilsynet) årsmøter og medlemsmøter, og kontakt med andre Kooperativer.

Fra 2023 består styret av Frøydis F. Skattum, Marie Storli, Clara Timpe, Amalie Erfjord, Ricardo Simian og Ylva Maria Longva.

Arbeidsgruppene

For at den daglige driften skal fungere har Kooperativet flere arbeidsgrupper som består av frivillige medlemmer. Vi har gruppe for innkjøp, utlevering og kommunikasjon. Her kan du lese mer om arbeidsgruppene.

 Koordinator

Kooperativet har en koordinator som jobber på oppdrag i en lønnet deltidsstilling. Koordinatoren er sentral i administrasjon, koordinering og utviklingen av Kooperativets virksomhet i nært samarbeid med styret og i tråd med prinsipper og vedtekter.

Hvem tar hvilke avgjørelser i Oslo Kooperativ?

Oversikt viser hvilke møter vi tar avgjørelser, hvor du kan henvende deg hvis du har forslag til hvordan Kooperativet kan bli enda bedre.

Gruppe/Møte Type beslutning Møtefrekvens
Styremøte Generell overordnet drift, økonomi, planlegging av årsmøtet og andre formaliteter. Månedlig
Arbeidsgruppe Planlegger og tar avgjørelser som angår den daglige driften knyttet til arbeidsgruppas ansvarsområde. Ofte. Avtales gruppene i mellom
Debattmøte Innkalles etter behov for å ta verdimessige og prinsipielle beslutninger. For alle medlemmer av Oslo Kooperativ. Etter behov
Årsmøte / Medlemsmøte Alle større avgjørelser vedrørende driften og utviklingen av Kooperativet, valg av tillitsposter, vedtektsendringer og andre innkomne saker. Ved ekstraordinære beslutninger som må tas raskt innkalles til ekstraordinært årsmøte. Alle medlemmer inviteres og kan stemme.

Én gang årlig innen slutten av april

(Flere dersom ekstraordinære behov)