Vedtekter

§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Kooperativet SA, kortnavnet er Kooperativet. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 2 Forretningssted

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

§ 3 Virksomhet og formål

Foretaket skal drive direkte formidling av primært lokale økologiske/biodynamiske landbruksprodukter og har ikke erverv til formål.

Foretaket har til formål å fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltagelse i virksomheten som kjøpere av varer og bidragsytere av tjenester i foretaket.

Virksomhetens avkastning blir stående i foretaket.

§ 4 Andelsinnskudd og medlemskap

Ved innmelding betales et andelsinnskudd tilsvarende kontingentsatsene. For påfølgende perioder betales en årlig eller halvårlig medlemskontingent med varighet på henholdsvis tolv og seks måneder fra innbetalingsdato.

Andelsinnskuddet og kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Fortsatt medlemskap forutsetter at medlemskontingent er innbetalt. Dersom medlemskontingenten ikke innbetales bortfaller også alle rettigheter knyttet til andelsinnskuddet

Det føres medlemsregister med navn, fødselsdato og adresse. Medlemskap i Kooperativet er åpent for alle. Medlemskap forplikter til deltagelse i Kooperativets drift. Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemskapet er personlig og kan overføres med styrets godkjennelse.

§ 5 Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskudd godskrives foretakets egenkapital.

§ 6 Styre

Foretaket skal ha et styre med styreleder og minst fire styremedlemmer, maks seks. Foretaket skal ikke ha daglig leder. Styreleder og styremedlemmene velges av årsmøtet. Valgperioden for styremedlemmer er ett år. Foretaket forpliktes av underskrift av styrets medlemmer hver for seg. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er Kooperativets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april måned og innkalles av styret med én måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne årsregnskap, årsberetning og budsjett
2. Foreta valg jmf. § 12
3. Behandle innkomne saker
4. Behandle andre saker som hører under årsmøtet

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 9 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.

Gjenværende midler skal gå til et tilsvarende foretak eller et andelslandbruk/CSA, utpekt av styret.

§ 11 Åpningsbalanse

Åpningsbalansen skal være lik den antatte etableringskostnaden for registrering av samvirkeforetak i Brønnøysundregistrene.

§ 12 Valgkomité

Årsmøtet velger etter forslag fra valgkomitéen selv valkomitéens medlemmer for påfølgende år. Valgkomitéen skal bestå av tre personer, hvorav en velges som leder. Valgperioden er ett år. Valgkomitéen skal avgi innstilling for alle verv til årsmøtet:

a. Styreleder
b. Styremedlemmer
c. Valgkomité og leder
d. Regnskapsfører
e. Revisor

§ 13 Grunnprinsippene

Grunnprinsippene fastsettes av årsmøtet. Endringer av disse kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.